ارتباط

با این 36 سوال، هر رابطه‌ای با به یک رابطه عاشقانه تبدیل کنید

با این ۳۶ سوال، هر رابطه‌ای به یک رابطه عاشقانه تبدیل کنید

یک فرضیه‌ی عمومی وجود دارد که می‌گوید هر رابطه‌ای را می‌توان به یک رابطه عاشقانه تبدیل کرد. منظور از تبدیل هر رابطه‌ای، روابطی است که افراد در آن علاقه‌ی نسبی و...