کتاب

آیا رمان خواندن باعث می‌شود حس همدردی بیش‌تری داشته باشیم؟

آیا رمان خواندن باعث می‌شود حس همدردی بیش‌تری داشته باشیم؟

بعضی افراد هر روز ساعت‌ها رمان می‌خوانند، آیا رمان خواندن به جز وقت تلف کردن، فایده‌ای دارد؟ (به جز قوی‌تر شدن ماهیچه‌ها به دلیل جابه‌جایی کتاب‌ها در قفسه‌های ک...